Utagawa Hirokage

Utagawa Hirokage, conosciuto anche come Ichiyusai Hirokage, era un designer giapponese di xilografie ukiyo-e, attivo dal 1855 al 1865 circa.

Fu allievo di Utagawa Hiroshige.